Nog geen indeling bekend

 Nog geen indeling bekend

* Art. 1.
Op het BZA-Dongen voetbal zijn van toepassing de reglementen van de K.N.V.B. aangevuld met de navolgende bepalingen van BZA-Dongen.

* Art. 2.
De duur van de wedstrijden is één (1) uur, t.w. tweemaal een half uur.

* Art. 3. NIET SPELEN EN NIET UITSPELEN VAN WEDSTRIJDEN.
1. Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld tengevolge van:
a) Afkeuren van het terrein door de scheidsrechter, wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld;
b) Een kwartier na het vastgestelde aanvangstijdstip een der teams niet tot spelen gereed is, wordt de wedstrijd niet opnieuw vastgesteld. Dit betekent voor het niet gereed zijnde team:" Niet spelen door schuld" conform lid 2 van dit artikel. Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden anders beslissen.
2. “Niet spelen door schuld" en "niet spelen, geen schuld":
(Geen schuld: Door de betreffende vereniging is minimaal 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd schriftelijk aan de competitieleider doorgegeven dat zij niet in staat is tot spelen); in beide gevallen wordt de wedstrijd met 3 - 0 verloren beschouwd en worden er 3 (drie) winstpunten in mindering gebracht, doch alleen in het eerste geval (niet spelen door schuld) wordt er een BZA-boete van E 23,- (drieëntwintig euro) opgelegd. Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden anders beslissen.
Indien een team 3 keer niet kan spelen door schuld tijdens één seizoen wordt dit team onmiddellijk door de competitieleider uit de competitie genomen. Alle uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden worden geschrapt. Dit team mag het volgende seizoen wel deelnemen. Indien een team twee opeenvolgende jaren uit de competitie wordt genomen dan wordt dit team geroyeerd door de BZA.
3. Wanneer een team over minder dan zeven (7) spelers kan beschikken (KNVB-selectiespelers NIET meegerekend) door oorzaak dat spelers van het betreffende team verplichtingen moeten nakomen bij hun resp. KNVB-verenigingen, zijnde geen BZA-team, zal geen sprake zijn van enige schuld en als zodanig uitstel worden verleend. Betreffende team dient dit 2 x 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd schriftelijk aan de competitieleider mee te delen.
4. Indien een wedstrijd niet wordt uitgespeeld tengevolge van een van onderstaande oorzaken
(a t/m d), beslist het bestuur van BZA-Dongen of dit het gevolg is van schuld;
a) te late aanvang;
b) het staken door de scheidsrechter tengevolge van wangedrag of wanordelijkheden;
c) het staken door een of beide teams;
d) andere dan de onder a t/m c genoemde oorzaken.
5. Indien een wedstrijd door de scheidsrechter wordt gestaakt, tengevolge van het dalen van het aantal spelers van een van de teams beneden zeven (7), wordt de wedstrijd NIET overgespeeld en zal de wedstrijd als verloren worden beschouwd met 3 - 0, voor het team welke minder dan zeven (7) spelers over heeft.
6. Indien een wedstrijd door de scheidsrechter wordt gestaakt tengevolge van weersomstandigheden:
a) voordat de 35 minuten zijn verstreken, dan zal de wedstrijd in zijn geheel worden overgespeeld;
b) nadat er 35 minuten zijn verstreken, dan wordt de op het moment van staken bereikte stand als eindstand beschouwd.
7. Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld, omdat beide teams, geen vervangende scheidsrechter kunnen/willen leveren, zal de wedstrijd worden verplaatst naar een door de competitieleider nader vast te stellen datum. Voor beide teams rusten hier dan geen verdere sancties op.


* ART. 4. TEAM OPGAVEN.
1. Teams, welke uitkomen in de competitie van BZA-Dongen, dienen voor aanvang van de competitie voor elk opgegeven team een afzonderlijke ledenlijst bij de ledenadministratie, Rosariopark 88 TE DONGEN in te leveren (met daarop de naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en indien van toepassing, de K.N.V.B.-vereniging en KNVB-relatienummer) van de spelers die dit seizoen voor het opgegeven team uitkomen. Op elke ledenlijst per team moeten minimaal 13 spelers genoteerd staan.
2. Bij de spelers, die na inlevering van de ledenlijst worden aangemeld, dient steeds te worden vermeld voor welk team zij gaan uitkomen.
3. Spelers, die op een bepaalde ledenlijst staan vermeld als spelers voor dat bepaalde team, mogen gedurende het gehele seizoen voor GEEN lager team uitkomen dan waarvoor zij zijn opgegeven.
4. Teams kunnen meerdere elftallen hebben. In dit geval mogen spelers van een lager geklasseerd elftal maximaal vier (4) maal voor een hoger geklasseerd elftal uitkomen. Indien zij het aantal van vier (4) bindende wedstrijden in een hogere geklasseerd elftal hebben overschreden, zijn zij alleen nog speelgerechtigd in dat betreffende hoger geklasseerde elftal te spelen. Tevens houdt dit in dat binnen dezelfde klasse een speler slechts voor één elftal kan uitkomen (Er bestaat immers geen hoger geklasseerd elftal).
5. Op het wedstrijdformulier mogen max. 5 spelers woonachtig buiten de gemeente Dongen, worden opgevoerd c.q. per wedstrijd speelgerechtigd zijn.
6. Nieuwe spelers kunnen uiterlijk tot 28 APRIL worden opgegeven;
Spelers opgeven voor zaterdag 12.00 uur, alleen dan zijn deze gerechtigd de week erop volgend. (Gerekend vanaf maandag) Eenmaal opgegeven speler(s) kunnen niet meer gemuteerd worden met uitzondering van lid 4 van dit artikel. 7. Spelers die van team veranderen, moeten de legitimatiekaart van het oude team bij opgave inleveren bij de ledenadministratie.
8. De voor de opgegeven spelers verschuldigde contributie moet vóór 15 mei in enig boekjaar zijn betaald; bij niet tijdige betaling kan het team niet meer uitkomen in de competitie

* ART. 5 LEDEN OPGAVEN.
1. Met betrekking tot het aantal spelers buiten de gemeente Dongen geldt de navolgende regeling:
Elk team mag een onbeperkt aantal leden welke niet woonachtig zijn in de gemeente Dongen vermelden op de ledenlijst. LET HIERBIJ OP: ARTIKEL 4 LID 5.
2. “SELECTIESPELERS” zijn: spelers die tot een bepaalde datum van hun KNVB-vereniging niet uit mogen komen in de competitie van BZA-Dongen. (zgn. 1e en 2e elftalspelers) Deze datum is in principe afhankelijk van het moment waarop de KNVB-vereniging is uitgespeeld. LET HIERBIJ OP: ARTIKEL 3 lid 3. Zorg dus voor voldoende NIET-selectiespelers.

* ART. 6. ONGERECHTIGDE SPELERS.
1. Indien aan een wedstrijd een ongerechtigde speler heeft deelgenomen wordt het team een BZA- boete van E 11,- (elf euro) opgelegd.
2. Een verzoek tot het ongeldig verklaren van een wedstrijd moet binnen 48 uur na het beëindigen van de wedstrijd schriftelijk bij de competitieleider zijn ingediend.
3. In dat geval en na constatering dat het verzoek terecht was, wordt de wedstrijd als gespeeld beschouwd met 3 - 0 als einduitslag in het voordeel van de tegenpartij. Tevens worden 3 (drie) winstpunten in mindering gebracht bij het team dat zich schuldig maakt aan één of meerdere ongerechtigde speler(s).
4. Een verzoek tot het ongeldig verklaren van een wedstrijd waarin beide teams met een of meerdere ongerechtigde spelers zijn uitgekomen, wordt niet in behandeling genomen. Echter de teams worden wel een BZA-boete van ieder E 11,- (elf euro) opgelegd.
5. Onverminderd het bepaalde in art.7 worden als ongerechtigde spelers tevens aangemerkt de spelers als bedoeld in artikel 4, leden 3, 4, 5 en 6.
6. Bij het herhaaldelijk opstellen van een ongerechtigde speler(s) (zie ART.7), kan het bestuur van BZA-Dongen, zwaardere sancties opleggen dan genoemd in de leden 1 en 3. Uitsluiting van het desbetreffende team aan de BZA-competitie behoort dan tot de mogelijkheden. Tevens kunnen dergelijke sancties volgen als de ongerechtigde speler geen lid is van de BZA-Dongen.
7. Indien een speler van een team bij een ander team (niet zijnde een speler bedoeld in art.4 punt 4) speelt dan waarvoor hij is opgegeven, volgt een schorsing van minimaal 2 wedstrijden. Tevens treedt art. 6.3 in werking ( 3-0 verlies en 3 punten in mindering ). Dit kan ook nog achteraf worden toegepast, waardoor art. 6.2 vervalt. Voor deze straf wordt een boete van € 50,- toegepast. Bij herhaling beslist het bestuur van de BZA.

* ART. 7 ONGERECHTIGDE SPELERS ZIJN: spelers,
1. welke niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en dames;
2. welke geschorst of geroyeerd zijn;
3. welke niet op de ledenlijst voorkomen of waarvoor art.4 lid 8 van kracht is;
4. welke het aantal van vijf, woonachtig buiten de gemeente Dongen, op het wedstrijdformulier overschrijdt;
5. uit elftallen die niet aan de verplichtingen van hun KNVB-vereniging voldoen of door de betreffende KNVB-vereniging worden geschorst. In dit geval wordt de schorsing door het bestuur van BZA-Dongen overgenomen, mits deze schorsing door de betreffende vereniging aan het bestuur van BZA-Dongen is gemeld.
6) Ongerechtigde spelers en geen lid van de KNVB zijn niet verzekerd via de KNVB en worden derhalve hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor eventuele gevolgen. Indien de naam van de betreffende speler niet wordt afgegeven wordt het team, via de teamvertegenwoordiger verantwoordelijk gesteld voor eventuele gevolgen.
* ART. 8 WEDSTRIJDFORMULIER
1. Het wedstrijdformulier dient onder verantwoordelijkheid van het thuisspelend team duidelijk en volledig te zijn ingevuld en ondertekend door beide aanvoerders voor aanvang van de wedstrijd. De scheidsrechter tekent na de wedstrijd.
2. Indien een team een tenue met rugnummers gebruikt is men verplicht deze rugnummers eveneens op het wedstrijdformulier te vermelden.
3. Het wedstrijdformulier dient nog OP DE DAG VAN DE WEDSTRIJD ZELF ingeleverd te worden bij het inlever-adres, Noorderlaan 77 5102BB Dongen door het thuisspelend team. Een niet tijdig ingestuurd wedstrijdformulier heeft een BZA-boete van E 5,- (vijf euro) tot gevolg.
4. Wanneer de scheidsrechter heeft vastgesteld dat het wedstrijdformulier tot maximaal 15 minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet volledig is ingevuld zal het team dat het formulier niet heeft ingevuld de wedstrijd reglementair verliezen. In dit geval wordt de wedstrijd met 3 - 0 verloren beschouwd en worden er 3 (drie) winstpunten in mindering gebracht

* ART. 9 LEGITIMATIEKAARTEN.
Elke speler moet in het bezit zijn van een geldige legitimatiekaart voorzien van een recente pasfoto

* ART. 10 UITGESLOTEN VAN DEELNAME ZIJN:
1. Spelers, die werkend lid zijn van een vereniging in het buitenland;
2. Spelers, die als contractspeler worden aangemerkt.
3. Spelers, waarvoor, door het team, nog niet de contributie is voldaan.

* ART. 11 DE AANVOERDER.
De aanvoerder is verplicht een band te dragen, van een andere kleur dan het door hem gedragen shirt; bij het ontbreken van een aanvoerdersband wordt het betreffende team een BZA-boete van E 2,- (twee euro) opgelegd.

* ART. 12 PROTESTEN TEGEN SCHEIDSRECHTERLIJKE BESLISSINGEN.
Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen worden niet in behandeling genomen; de scheidsrechters zijn verplicht bij molestatie en rode kaart(en) (geen tweemaal geel) binnen 24 uur na de wedstrijd een rapport in te dienen bij de: TUCHTCOMMISSIE van de K.N.V.B.

* ART. 13 INVALLERS.
In de wedstrijd mogen gedurende de gehele wedstrijd per team 5 (vijf) spelers doorlopend worden gewisseld. Hieronder is de doelverdediger inbegrepen. Dit betekent dat een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld. Kortom maximaal 16 spelers mogen aan een wedstrijd deelnemen. Alle spelers dienen op het wedstrijdformulier worden vermeld.

* ART. 14 STRAFFEN.
1. De straffen zullen door de Tuchtcommissie van de K.N.V.B. afzonderlijk worden behandeld.
2. De speler, die een officiële waarschuwing (geel) heeft gekregen of uit het veld is gezonden (rood), krijgt schriftelijk uitspraak van de tuchtcommissie van de K.N.V.B.
3. De straftijdregeling. (zie bijlage A)
4. Indien aan een speler, uitkomend in een team van het BZA-Dongen een straf van uitsluiting van één of meer wedstrijden wordt opgelegd en de straf in dit seizoen niet (geheel) kan worden ondergaan, wordt de straf overgeheveld naar 15 mei van het volgend seizoen, mits het bestuur om moverende redenen anders beslist. (een en ander in verband met selectiespelers)
5. Elke speler heeft recht op beroep c.q. bezwaarmaking tegen een door de aanklager en/of tuchtcommisie opgelegde straf. Dit volgens de geldende procedure zoals in desbetreffende brief van de KNVB beschreven. De door de KNVB doorberekende kosten t.a.v. de strafoplegging en eventuele procedure worden door de vereniging altijd verhaald op desbetreffend lid c.q. team of teamverantwoordelijke.
6. Lid 5 van ART.14 dient als aanvulling gelezen te worden op de door de KNVB toegezonden strafmedelingen.

* ART. 15 TUCHTZAAK PROCEDURE.
1. Elke door de scheidsrechter van het veld gezonden of gewaarschuwde speler heeft recht op schriftelijk verweer tegen hetgeen de scheidsrechter hem ten laste legt. Dit verweer moet op dezelfde dag van de wedstrijd door de competitieleider zijn ontvangen, zodat deze kan zorgdragen voor het doorzenden naar de tuchtcommissie van de K.N.V.B., indien dit niet is gebeurd, wordt aangenomen dat de betreffende speler van zijn recht op verweer afziet en zijn schuld erkend.
2. Indien de scheidsrechter een speler(s) van het veld zendt (rood) of een waarschuwing geeft (geel) dient dit op het wedstrijdformulier genoteerd te worden.
3. Indien de scheidsrechter één van uw spelers, vóór, tijdens of na een wedstrijd een gele kaart geeft of uit het veld zendt dient het gele strafformulier in gevuld te worden. Indien verzorgers, grensrechters, leiders e.d. van uw team een waarschuwing krijgen of uit het veld gezonden worden, dan dient eveneens het gele strafformulier te worden ingevuld.
4. Indien de scheidsrechter één van de spelers van de tegenpartij, vóór, tijdens of na een wedstrijd een gele kaart geeft of van het veld zendt, dient het blauwe strafformulier in gevuld te worden. Indien verzorgers, grensrechters, leiders e.d. van de tegenpartij een waarschuwing krijgen of uit het veld gezonden worden, dan dient tevens het blauwe strafformulier te worden ingevuld.
5. Deze verklaring dient ingeleverd te worden bij de competitieleider op de zelfde dag van de wedstrijd. Bij niet nakomen van Art.15 leden 2, 3 of 4 wordt het betrokken team een BZA-boete van E 5,- (vijf euro) opgelegd per voorval.

* ART. 16 GRENSRECHTERS.
1. Ieder team is verplicht ervoor zorg te dragen, dat bij ieder door hun te spelen wedstrijd een persoon, niet jonger dan 16 jaar (zestien) jaar als grensrechter optreedt; de grensrechter is verplicht een afwijkende kleur kleding te dragen ten opzichte van de tenues van de spelers en scheidsrechter.
2. Wanneer er geen grensrechter beschikbaar is, zal een speler van het betrokken team de taak van grensrechter op zich moeten nemen.
3. De grensrechter moet zijn aangemeld als lid van de K.N.V.B..
4. Bij niet nakoming van de leden 1, 2 en 3 van dit artikel ontvangt het betrokken team een BZA- boete van E 5,- (vijf euro).

* ART. 17 TENUE.
1. Vooraf aan de competitie dienen de tenue-kleuren bekend gesteld te worden aan de competitie- leider.
2. Elke speler van een team dient, met uitzondering van de doelverdediger hetzelfde teamtenue te dragen.
Doelverdedigers dienen te allen tijde een afwijkende kleur shirt te dragen. Ook ten opzichte van de tegenstander.
3. Indien beide teams dezelfde kleur shirt hebben, zorgt het thuisspelende team voor een ander, voldoende afwijkend, kleur shirt.
4. Het dragen van een slidingbroek is alleen dan toegestaan, wanneer deze van gelijke kleur is als de broek van het tenue.
5. Scheenbeschermers zijn verplicht. Bij het ontbreken van scheenbeschermers mag niet aan wedstrijden worden deelgenomen.

* ART. 18 WEDSTRIJDBAL.
Het thuisspelend team draagt zorg voor een goede wedstrijdbal.

* ART. 19 TERUGTREKKING UIT DE COMPETITIE.
Indien een team zich uit de competitie terug trekt, wordt het team een BZA-boete opgelegd van E 45,-(vijfenveertig euro).

* ART. 20 FINALE- BEKER- EN BESLISSINGSWEDSTRIJDEN.
Indien finale-, (knock-out)beker (dus geen bekerpoulewedstrijden; zie hiervoor artikel 25) en beslissingswedstrijden na afloop van de normale speeltijd gelijk geëindigd zijn, wordt er 2 x 7 1/2 minuut verlengd. Is er dan nog geen beslissing gevallen, dan wordt het team winnaar, welke bij het nemen van 5 (vijf) strafschoppen door 5 (vijf) verschillende spelers de meeste doelpunten heeft gescoord. Indien de stand na het nemen van de 5 (vijf) strafschoppen nog gelijk is, wordt er beurtelings door beide teams 1 (één) strafschop genomen, totdat de beslissing is gevallen.

* ART. 21 PROMOTIE -EN DEGRADATIEREGELING.
De promotie -en degradatieregeling worden per seizoen opnieuw bekeken. Een en ander is afhankelijk van het aantal klasse en het aantal teams binnen deze klassen. In het eerste bulletin van elk seizoen wordt dit bekend gesteld.

* ART. 22 INDIRECTE PROMOTIE / DEGRADATIE.
Indirecte promotie en/of degradatie vindt plaats door één of meerdere promotie / degradatiewedstrijden te spelen. Net zoals bij rechtstreekse promotie of degradatie zal deze regeling voor aanvang van het seizoen (in het eerste bulletin) bekend gesteld worden. Een en ander is afhankelijk van het aantal klasse en het aantal teams binnen die klassen.

* ART. 23 NIEUWE TEAMS / NAAMSWIJZIGING .
Nieuwe teams beginnen in principe in de laagste klasse. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een “nieuw team” en een “naamswijziging” van een bestaand team. Indien een bestaand team wordt opgeheven en 50% of meer van de leden (van het opgeheven team) geven zich op voor een nieuw team, is er sprake van een “naamswijziging”. Bij een naamswijziging wordt het team niet automatisch in de laagste klasse geplaatst (dus klasse-behoud met inachtneming van de promotie -en degradatieregeling).

* ART. 24 KAMPIOEN VAN DONGEN.
1. Tot kampioen van Dongen wordt uitgeroepen het team welke in de 1e klas op de 1e plaats eindigt.
2. De kampioen van Dongen heeft het recht om deel te nemen aan het Brabants kampioenschap.

* ART. 25 GELIJK EINDIGEN IN DE (BEKER-POULE) COMPETITIE .
Bij gelijk eindigen in de competitie (en/of eventueel beker-poule) beslist het doelsaldo; is dat ook gelijk dan beslist het aan doelpunten VOOR; is dat eveneens gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat in de reguliere competitie; is dat resultaat dan nog gelijk, dan wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. De competitieleider bepaalt dan wanneer deze wedstrijd wordt gespeeld.

* ART. 26 GEEN SCHEIDSRECHTER.
1. Indien voor een wedstrijd GEEN scheidsrechter is aangewezen of 15 (vijftien) minuten na de officiële aanvangstijd de scheidsrechter niet is gearriveerd en geen scheidsrechter aanwezig is die bereid is de wedstrijd te leiden, mag een persoon die lid is van de K.N.V.B. de wedstrijd leiden (uiteraard dienen beide teams hiermee akkoord te gaan). Echter indien beide teams geen vervangende scheidsrechter kunnen/willen leveren zal conform Art. 3 lid 7 van dit reglement worden gehandeld.
2. Indien een persoon een wedstrijd leidt om bovenstaande redenen (lid 1 van dit artikel) en deze persoon lid is van een BZA.-team zal het betreffende B.Z.A-team een “scheidsrechters-vergoeding” ontvangen van E 11,- (elf euro)

* ART. 27 BIJ ONGEVAL.
Bij elk ongeval, waarbij letsel plaatsvindt, dient het betreffende team dit binnen 2 x 24 uur na afloop van de wedstrijd te melden bij de competitieleider, opdat deze de vereiste formulieren aan het team kan overhandigen en insturen naar de verzekering.

* ART. 28 VERBANDTROMMEL.
Ieder thuisspelend team dient bij elke wedstrijd in het bezit te zijn van een verbandtrommel.

* ART. 29 RONDOM HET VELD.
Ieder thuisspelend team moet er op toezien, dat rijwielen en/of bromfietsen worden geplaatst buiten de afrastering in de daarvoor bestemde ruimten. Honden mogen niet worden toegelaten binnen de afrastering, tenzij aangelijnd. Indien het thuisspelend team niet aan bovengenoemde wensen voldoet, wordt zij een BZA-boete van E 11,- (elf euro) opgelegd.

* ART. 30 OPHANGEN VAN NETTEN.
Het thuisspelend team is belast met ophangen cq. afhalen en opruimen van netten, vlaggen e.d. Netten en vlaggen voor het sportcomplex 'GAASJES' zijn aanwezig in het stenen lokaal. Indien een team van ‘t Vaartje of ‘t Karrewiel de eerste wedstrijd speelt (ongeacht thuis of uit), zullen zij een kwartier voor het aanvangstijdstip in het wedstrijdrooster, sportcomplex ‘GAASJES’ openen. In alle andere gevallen dient het thuisspelend team hiervoor zorg te dragen.

* ART. 31 BETALINGEN
1. Teams dienen alle betalingen binnen 15 dagen na datering berichtgeving te voldoen, middels storting van het bedrag op rekeningnummer 11.19.84.610 (Rabo-bank Dongen), t.n.v. A. van Weesenbeek, penningmeester, onder vermelding van 'BZA-Dongen' en het betreffende onderwerp
2. Wanneer het bedrag uit lid 1 van dit artikel niet in gestelde termijn betaald is, wordt het team uitgesloten van wedstrijden in BZA-Dongen met onmiddellijke ingang. Waarbij tevens opgemerkt dient te worden dat alle spelers van het betrokken team hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de financieel geleden schade door BZA-Dongen.
3. Voor de gedurende de competitie opgelegde BZA-boetes wordt er door de penningmeester van BZA-Dongen een rekening gestuurd. Deze rekening dient binnen de gestelde termijn betaald te zijn. Mocht betaling op dat moment niet hebben plaats gevonden, dan volgt automatisch royement.
4. Teams die automatisch geroyeerd zijn, worden slechts opnieuw toegelaten, nadat naast de nog openstaande boetes een EXTRA BOETE van E 45,- (vijfenveertig euro) is betaald.

* ART. 32 CORRESPONDENTIE.
Alle correspondentie betreffende BZA-Dongen, welke niet direct met de competitiewedstrijden te maken hebben, moet aan het secretariaat worden gezonden.

* ART. 33 SHIRTRECLAME.
Het is de teams toegestaan om tijdens de voor de BZA-Dongen te spelen wedstrijd shirtreclame te dragen.
Reclame-uitingen dienen dan conform de KNVB regels te zijn aangebracht. Belangrijkste afmetingen:
- Aan de voorkant van het shirt mogen maximaal drie al dan niet dezelfde reclame-uitingen worden aangebracht met een totale oppervlakte van 600 cm²
- Aan de achterkant van het shirt mogen maximaal twee al dan niet dezelfde reclame-uitingen worden aangebracht met een totale oppervlakte van 300 cm²
Indien echter shirtreclame gepaard gaat met een geldelijke vergoeding dan is daarvoor toestemming van de KNVB nodig.
Aanvraagformulieren voor een dan te sluiten overeenkomst kunnen rechtstreeks bij de KNVB te Breda worden aangevraagd.

* ART. 34 MENINGSVERSCHILLEN.
Bij meningsverschillen staat beroep open bij het bestuur van de K.N.V.B., Steunpunt Eindhoven. Het beroep dient te allen tijden schriftelijk te geschieden, waarbij een afschrift van het beroep dient te worden gezonden aan het secretariaat van BZA.-Dongen.
Adres: Steunpunt KNVB zuid 1 en 2:
Frederiklaan 10a (parkeren P1 en Ingang 3),
5616 NH Eindhoven
Postbus 20, 5600 AA Eindhoven
* ART. 35 COMPETITIEVERVALSING.
Indien toepassing van art. 3, leden 1b, 2, 5 of 6b en art.6, lid 2, (vervangende uitslag) leidt tot competitie-vervalsing cq. beïnvloeding van kampioenschap- promotie- en/of degradatiekansen OP DOELSALDO, dan zal het bestuur van BZA-Dongen van geval tot geval beoordelen hoe in deze te handelen (bijv. overspelen wedstrijd(en), niet mee laten tellen bepaalde uitslagen e.d.).

* ART. 36
In geval, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van BZA-Dongen, eventueel na overleg met de KNVB, Steunpunt Eindhoven

BIJLAGE 1 A.
behorende bij competitie-reglement BZA-Dongen.

STRAFTIJDREGELING.

Een speler kan 5 (vijf) minuten straftijd worden opgelegd, indien een van de hieronder vermelde overtredingen wordt begaan :

1. Het opzettelijk wegtrappen, wegwerpen of vasthouden van de bal, terwijl het spel "dood" is.
2. Het meenemen of het opzettelijk buiten het speelveld trappen of werpen van de bal met de bedoeling tijd te rekken, of om de gelegenheid te krijgen positie te kiezen.
3. Het, als doelverdediger onnodig lang op de bal blijven liggen, of deze vasthouden, zodat de bal niet door andere kan worden gespeeld (dit laatste geldt ook voor andere spelers).
4. Het niet op de vereiste afstand gaan staan bij vrije trappen, of het niet onmiddellijk volgen van de aanwijzingen van de scheidsrechter.
5. Het speelveld betreden om zich bij de partij te voegen nadat de wedstrijd is begonnen, of opnieuw aan het spel gaan deelnemen, zonder daartoe van de scheidsrechter een teken te hebben ontvangen.
6. Het, zonder toestemming van scheidsrechter, verlaten van het speelveld, uitgezonderd wegens ongeval of blessure. 7. Het treuzelen met het nemen van een inworp, doelschop of andere spelhervattingen.
8. Commentaar geven op de leiding, zonder dat het als een belediging kan worden beschouwd; op- of aanmerkingen maken op de leiding of het met woorden en/of gebaren (demonstratieve wijze) te kennen geven het niet met de leiding eens te zijn. 9.. Bij het nemen van een strafschop een handeling plegen door woord of gebaar, die naar mening van de scheidsrechter het uitvoeren van de strafschop bemoeilijkt.
10. Eventuele andere overtredingen, welke als die van onbehoorlijk gedrag moeten worden aangemerkt.
11. Het, meerdere malen achtereen, overtreden van dezelfde spelregels, voor zover het geen gewelddadige handelingen zijn; dit geldt niet voor het meerdere malen buitenspel staan van de zelfde speler.

Het gaat hier om de zogenaamde codes 1t/m/ 8 welke op de achterzijde van het wedstrijdformulier staan vermeld.

BIJLAGE 2 A.
behorende bij competitie-reglement BZA-Dongen


STRAFTIJDREGELING.

A. Het opleggen van straftijd heeft geen directe gevolgen voor de betrokken speler.
B. Het toezicht op de speler(s) aan wie de straftijd(en) is/zijn opgelegd, is in handen van de scheidsrechter; hij houdt tevens de tijd bij en noteert de naam (namen) van de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd.
C. Een speler aan wie straftijd is opgelegd, mag GEEN PLAATSNEMEN aan de zijlijn, doch dient plaats te nemen ACHTER HET DOEL dat door zijn team wordt verdedigd en wel binnen de afrastering en op een door de scheidsrechter aangegeven plaats. D. Een speler aan wie straftijd is opgelegd, dient zich te kleden in kleding, waarvan de kleur duidelijk afwijkt van de kleur, waarin op dat moment op het veld wordt gespeeld.
Bij niet nakomen wordt betrokken team een BZA-boete opgelegd van E 5,- (vijf euro).
E. Als de straftijd voorbij is mag de betreffende speler eerst na een teken van de scheidsrechter het speelveld weer betreden.
F. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat de straftijd eveneens stil.
G. Straftijd kan slechts EENMAAL per wedstrijd worden opgelegd; de speler aan wie straftijd is opgelegd blijft onder rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter. Een speler aan wie straftijd is opgelegd kan gedurende de straftijd niet worden vervangen. Indien aan de aanvoerder straftijd is opgelegd, moet zijn taak gedurende de straftijd aan een andere speler worden overgedragen; Hij mag geen inlichtingen aan de scheidsrechter vragen over door deze genomen beslissing(en).
H. Indien een team de wedstrijd aanvangt met 7 (zeven) spelers, of het aantal daalt tijdens de wedstrijd tot 7 (zeven), dan VERVALT de straftijdregeling en zal de scheidsrechter betrokkene een waarschuwing geven, welke op het wedstrijdformulier wordt vermeld.
I. Als de doelverdediger straftijd krijgt opgelegd, dan dient een andere medespeler de plaats van de doelverdediger in te nemen; de als doelverdediger optredende veldspeler zal, door het dragen van afwijkende kleding, herkenbaar moeten zijn voor de scheidsrechter.
J. Als een speler zijn straftijd niet kan volmaken, omdat de rust aan breekt, dan zal hij de resterende tijd in de 2e (tweede) helft dienen te ondergaan; Is de straftijd van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest van de tijd kwijtgescholden.
K. Zowel het thuisspelend als het bezoekend team is verplicht zorg te dragen voor beschermende kleding ten behoeven van de speler aan wie de straftijd wordt opgelegd.

Het bestuur van BZA-DONGEN